بازوی مصنوعی

بازوی مصنوعی
بازوی مصنوعی LUKE در اختیار نیروی نظامی آمریکابازوی مصنوعی LUKE در اختیار نیروی نظامی آمریکا - بازوی مصنوعی LUKE در اختیار نیروی نظا - ا (DARPA) بازوی مصنوعی LUKE دریافت کر - /d(2).jpg بازوی مصنوعی LUKE که توسعه - ین که این بازوی مصنوعی به یک محصول تج - و نسخه از بازوی مصنوعی را به مرکز پزش - ه به سیستم بازوی DEKA شناخته شده است، - ن شخصیت یک بازوی رباتیک داشت. این تو - به عمکلرد بازوی طبیعی نزدیک شود. سان
بازو ، بازوی مکانیکی ، سرباز ، سربازان آمریکا ، آمریکا ، پروژه ، پژوهشی ، بازوی مصنوعی ، LUKE ، بازوی مصنوعی LUKE ، الکترونیک ، ایران الکترو ، محمد حسین لطفیان ،
300 بازدید، شنبه نهم بهمن ۹۵
دست مصنوعی چاپ سه‌بعدی Youbionicدست مصنوعی چاپ سه‌بعدی Youbionic - دست مصنوعی چاپ سه‌بعدی Youbionic دست - c یک اندام مصنوعی الکتریکی به شمار می - د. این دست مصنوعی قابلیت کنترل با عضل - 21.jpg دست مصنوعی چاپ سه‌بعدی Yo - رد. عضو مصنوعی چاپ سه‌بعدی بر
دست مصنوعی ، 3D printing ، آردوینو ، اسکلت بیرونی ، آسیب نخاعی ، اسکلت بیرونی رباتیک ، اسکلت خارجی ، اندام مصنوعی ، معلولان ، بازوی مصنوعی ، دانشگاه ، دارپا ، توانبخشی ، فناوری معلولان ، ویلچر ، کنترل ذهنی ، پروتز دست ، رباتیک ، محمد حسین لطفیان ، ایران الکترو ،
362 بازدید، یکشنبه دهم بهمن ۹۵
شرکت سازنده