پشتیبانی

بازوی مصنوعی

بازوی مصنوعی
بازوی مصنوعی LUKE در اختیار نیروی نظامی آمریکابازوی مصنوعی LUKE در اختیار نیروی نظامی آمریکا - بازوی مصنوعی LUKE در اختیار نیروی نظا - می آمریکا کهنه‌ سربازان جنگ از آژانس - پروژه‌های پژوهشی دفاعی پیشرفتۀ آمریکا - ، دارپا (DARPA) بازوی مصنوعی LUKE دری - افت کردند. /uploadfile/file_portal/si
بازو ، بازوی مکانیکی ، سرباز ، سربازان آمریکا ، آمریکا ، پروژه ، پژوهشی ، بازوی مصنوعی ، LUKE ، بازوی مصنوعی LUKE ، الکترونیک ، ایران الکترو ، محمد حسین لطفیان ،
261 بازدید، شنبه نهم بهمن ۹۵
دست مصنوعی چاپ سه‌بعدی Youbionicدست مصنوعی چاپ سه‌بعدی Youbionic - دست مصنوعی چاپ سه‌بعدی Youbionic دست - مصنوعی چاپ سه‌بعدی Youbionic یک اندام - مصنوعی الکتریکی به شمار می‌آید که بر - ای دو گروه از افراد قابل استفاده است. - گروهی که یکی از اندام خود را از دست
دست مصنوعی ، 3D printing ، آردوینو ، اسکلت بیرونی ، آسیب نخاعی ، اسکلت بیرونی رباتیک ، اسکلت خارجی ، اندام مصنوعی ، معلولان ، بازوی مصنوعی ، دانشگاه ، دارپا ، توانبخشی ، فناوری معلولان ، ویلچر ، کنترل ذهنی ، پروتز دست ، رباتیک ، محمد حسین لطفیان ، ایران الکترو ،
338 بازدید، یکشنبه دهم بهمن ۹۵
شرکت سازنده