menusearch
iran-electero.ir

تخم مرغ

تخم مرغ
دستگاه جوجه کشیدستگاه جوجه کشی - شانه های تخم مرغ را به خوبی در زاویه - لا در تمام تخم های قرار داده شده در د - د که تمامی تخم ها در یک دمای مورد نظر
، دستگاه جوجه کشی ، جوجه کشی ، تخم مرغ ، تخم مرغ نطفه دار ، تخم پرندگان ، جوجه کشی از مرغ ، تخم غاز ، تخم نطفه دار غاز ، جوجه کشی غاز ، تخم بلدرچین ، تخم بلدچین نطفه دار ، تخم مرغ زینتی ، جوجه کشی مرغ زینتی ، مرغ لاری ، جوجه کشی از مرغ لاری ، نخم مرغ لاری ، ایران الکترو ،
3558 بازدید، چهارشنبه بیستم فروردین ۹۹
اصول جوجه کشیاصول جوجه کشی - د. درمورد تخم مرغ ها درنظر داشته باشی - نطفه داری تخم مرغ خواهد شد. اگر قص - هش د خرید تخم مرغ تطفه دار را از شخص - کنید. تخم مرغ تولید شده نیاز به 2 - ه هیچ وجه تخم مرغ را بلافاصله پس از ت - ز خراب شدن تخم ها و از بین رفتن سرمای - ما نیاز به تخم هایی دارید که نطفه دار - دریافت یک تخم نطفه دار خوب، باید به - رای دریافت تخم نطفه دار خوب می باشد. - نطفه درون تخم قوی تر خواهد بود. ت - ازای هر 4 مرغ 1 خروس وجود داشته باشد - ی که تغذیه مرغ و خروس مقوی تر و دارای - اشید که از مرغ و خروس های خیلی جوان و - ر شد، نسبت مرغ به خروس باید 4 به 1 با
، جوجه کشی ، اصول جوجه کشی ، دستگاه جوجه کشی ، تخم مرغ ، تخم نطفه دار ، تخم مرغ نطفه دار ،
241 بازدید، جمعه بیست و دوم فروردین ۹۹